Zelená miestnosť

Vzácna maliarska výzdoba ZELENEJ MIESTNOSTI z konca 15. storočia patrí ku klenotom neskorogotického nástenného maliarstva na Slovensku. Viacjazyčný audiosprievodca odkrýva jej históriu.

Maliarska výzdoba Zelenej miestnosti patrí k najvýznamnejším a najosobitejším zachovaným celkom nástenných neskorogotických malieb na Slovensku.  Fenomén vytvárania tzv. zelených miestností vyvrcholil na sklonku 15. a v prvých desaťročiach 16. storočia. Stali sa módnou záležitosťou v panských sídlach, zariaďovaných v duchu kultu prírody a vidieckeho života. Veľmi rýchlo prenikli i do meštianskych interiérov, keď sa bohatí mešťania snažili vyrovnať panským sídlam. 

Možným dôvodom  vzniku Zelenej miestnosti v týchto priestoroch je, že v tom čase bola jedinou zaklenutou miestnosťou v celom objekte Thurzovho domu bez drevených konštrukcií, a preto mohla poskytnúť osobitnú ochranu tu uložených predmetov. Výber tém malieb mohol súvisieť s Bratstvom Božieho tela, ktoré bolo v Banskej Bystrici založené v polovici 15. storočia. Bratstvo združovalo hlavne ťažiarov, banských úradníkov a baníkov.

Výzdoba Zelenej miestnosti vznikla pravdepodobne po roku 1490, resp. 1495, keď sa Beatrix Aragónska stala kráľovnou-vdovou.  Nasvedčuje tomu dominantné postavenie jej erbu v strede klenby a zobrazenie anjela vo funkcii nosiča štítu.

Po objavení maliarskej výzdoby v juhovýchodnom rohu prízemia začiatkom päťdesiatych rokov 20. storočia bol jej stav až alarmujúci.  Rôzne stavebné úpravy priestoru a zmeny jeho využitia po zániku pôvodnej reprezentačnej funkcie  spôsobili nenávratné straty veľkých plôch maliarskej výzdoby.  Miestnosť sa v priebehu storočí používala na rôzne účely, mimo iných aj ako sklad či udiareň. Veľké škody spôsobilo silné vlhnutie stien a tiež ich statické poškodenia. Prvé reštaurovanie Zelenej miestnosti prebiehalo v rokoch 1955 – 1958. Pri reštaurátorských prácach boli odstraňované mnohonásobné, historicky mladšie nánosy glejových a vápenných náterov, omietok, ktoré prekrývali pôvodnú výzdobu a stŕhali so sebou aj farby pôvodnej vrstvy. Toto reštaurovanie vychádzalo z vtedajšej metodiky a technologických možností. Popri odstránení viacerých mladších stavebných úprav sa zameriavalo na rekonštrukčné doplnenie chýbajúcich častí maliarskych výjavov.

Reštaurovanie v rokoch 2005 – 2007 si kládlo za cieľ znovu objaviť pred očami diváka pôvodný charakter nástenne maľby, a jej pôvodnú umelecko-historickú hodnotu a krásu aj keď zachovanú len v torzálnej podobe. V roku 2006 kolektív reštaurátorov získal na súťaži Kultúrna pamiatka roka, ktorú organizuje Ministerstvo kultúry SR, cenu Fénix, a výročnú cenu časopisu Pamiatky a múzeá.

Maľby západnej steny

Úvodný výjav Tanec s medveďom nad vstupom má jediný spomedzi všetkých veľkoplošných obrazov zakomponované figúry – gajdoša, medveďa a tanečníka do zelených rastlinných rozvilín, čím sa kladie dôraz na zovšeobecnenie symbolického významu scény. 

Zápas sv. Juraja s drakom bol v stredoveku veľmi obľúbeným námetom. Všeobecne symbolizuje boj a víťazstvo nad zlom, rytierske cnosti. Jeho výber podľa všetkého súvisel s uctievaním sv. Juraja v banskom prostredí. 

Ďalším výjavom je Obraz z legendy proroka Daniela.  Umelecko-historickým výskumom sa zistilo, že práve tento obraz sa javí ako najstarší zachovaný ikonografický typ zobrazenia legendy o zázračnom objavení drahého kovu prostredníctvom Daniela. 

V poradí štvrtým zobrazením je Kristus a samaritánka pri Jakubovej studni, ktorý vyzdvihuje Ježiša ako Vykupiteľa a Spasiteľa. Prijatím živej vody ako symbolu sviatosti krstu sa napĺňa božia vôľa a vedie kresťana k večnému životu. 

Najdominantnejším výjavom západnej steny je Posledný súd v zaužívanej ikonografickej schéme. V hornej časti obrazu sedí Kristus v dúhovej mandorle na jej priečnej časti s nohami na zemeguli ako Kristus Pantokrator, vševládca, apokalyptický Sudca, obkolesený štyrmi anjelmi. Vedľa neho sa Panna Mária s Jánom Krstiteľom prihovárajú za súdených. V dolnej, väčšinou zničenej časti výjavu, vystupujú postavy z hrobov. 

Maľby východnej steny

Na východnej stene sú umiestnené dva rozmerovo väčšie obrazy. Jedným z nich je známy výjav označovaný ako Zuzana v kúpeli, ktorý prezentuje starozákonný príbeh o triumfe cnosti nad podlosťou, chlípnosťou a hriechom. Ústredným zobrazením je záhradná scéna s kúpajúcou sa nahou Zuzanou, prekvapenou a napadnutou dvomi starcami. Snáď najviac zo všetkých obrazov je práve tu viditeľný nástup renesancie v umení využitím perspektívy.

Historička umenia Mária Smoláková určila na základe výskumu vedľajší obraz ako Legendu o svätom Krištofovi, a takto je maľba ďalej uvádzaná. V interpretácii jeleňa v popredí odkazuje na kresťanskú ikonografiu, kde jeleň je symbolom Krista a duše smädnej po vode života alebo krstom spasenej duše. Obraz komplexne vysvetľuje ako didakticko-moralistickú alegóriu cesty človeka ku Kristovi, na ktorej je zdôraznený význam krstu ako podmienky spásy a nesmrteľnosti duše. 

Maľby južnej a severnej steny

Na južnej stene vpravo od okna sa na úzkej ploche vyníma Obraz sv. Barbory. Postava je voči ostatným figúram proporčne naddimenzovaná, čím sa zdôrazňuje jej osobitné postavenie patrónky baníkov. Ako jediná z postáv má svätožiaru a na rozdiel od ostatných obrazov, kde prevažuje pozadie s krajinou, je umiestnená do iluzívnej hranatej niky s individuálnym atribútom — vežou s roztvorenou knihou v lone.

Vľavo od okna je síce rozmernejšia maľba, no zachovala sa len jej pravá polovica. V minulosti bola identifikovaná ako Kristus na Olivovej hore. Mária Smoláková stotožňuje postavu s Mojžišom so Zákonom. Skala symbolizuje Božiu múdrosť, plamene svetlo prichádzajúce na svet a voda prameň života. Obraz tematicky korešponduje s ostatnými výjavmi. Námet zaniknutej ľavej časti obrazu je otázny. Predpokladáme, že mohlo ísť o výjav z Druhej knihy Mojžišovej.

Severná stena bola rozsiahlo poškodená. Z freskovej výzdoby sa zachovali len malé fragmenty. Výber témy mohol súvisieť s Bratstvom Božieho tela, osobitne zameraným na kult eucharistie.

Poznávanie s audiovizuálnym sprievodcom

V roku 2021 sa Zelená miestnosť dočkala ďalšej modernizácie, a to v podobe správneho a vyhovujúceho osvetlenia a multimediálneho sprievodcu pre návštevníkov. Zmeny mohli byť realizované vďaka projektu, ktorý finančne podporil Fond na podporu umenia.  Audiovizuálny sprievodca prevedie návštevníka históriou unikátnej Zelenej miestnosti, ale aj ikonografiou fresiek, ktoré sa zachovali na stenách. Audio ukážky sú dostupné v slovenskom a anglickom jazyku. 

Navštívte vaše múzeum