Dokumenty a informácie

Stredoslovenské múzeum Banská Bystarica

Hľadáme možno TEBA.

Stredoslovenské múzeum vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: 

Informácie o možnosti podávania oznámenia o Protispoločenskej činnosti

Oznámenie o protispoločenskej činnosti je možné podať:

  1. elektronickou poštou zaslanou na adresu opsc@bbsk.sk, ktorá je dostupná nepretržite 24 hodín denne,
  2. poštou adresovanou hlavnému kontrolórovi zaslanou na adresu Hlavný kontrolór, Úrad BBSK, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“,
  3. oznámenie sa môže urobiť aj telefonicky na čísle 048/432 59 41

Hlavným kontrolórom BBSK je Ing. Jaroslav Hazlinger.

Ďalšie informácie o vnútornom systéme preverovania oznámení sa nachádzajú v Smernici č. 009/2023/UHKBBSK.