Príroda stredného Slovenska

Tematicky členená expozícia Príroda stredného Slovenska v Tihányivskom kaštieli poskytuje prostredníctvom rastlinných a živočíšnych exponátov obraz o prírode v Banskobystrickom kraji.

Aktuálne výstavy a podujatia popularizujú a upozorňujú, aká je príroda pre človeka dôležitá.

Príroda stredného Slovenska

Tematicky členená expozícia Príroda stredného Slovenska v Tihányivskom kaštieli poskytuje prostredníctvom rastlinných a živočíšnych exponátov obraz o prírode v Banskobystrickom kraji.

Aktuálne výstavy a podujatia popularizujú a upozorňujú, aká je príroda pre človeka dôležitá.

Prírodovedné oddelenie Stredoslovenského múzea vzniklo v roku 1972 a od roku 1989 sídli v pamiatkovo chránenej budove Tihányiovského kaštieľa v Radvani. Pre verejnosť sú okrem možnosti navštíviť stálu prírodovednú expozíciu pravidelne k dispozícii aj aktuálne zaujímavé prírodovedné výstavy. 

Expozícia Príroda stredného Slovenska je tematicky členená do 8 výstavných miestností, z ktorých každá poskytuje prostredníctvom zastúpených živočíchov, rastlín, hornín, nerastov a skamenelín obraz o prírode 8 celkov bývalého stredoslovenského kraja. 2400 exponátov, množstvo fotografií a schém predstavuje typické ukážky najvýznamnejších prírodných a umelých ekosystémov.

Názorné naznačenia väzieb medzi jednotlivými prvkami ekologických systémov návštevníkom umožňujú pochopiť základné princípy ich fungovania. Účelom expozície je nielen pomôcť jej návštevníkom naučiť sa rozoznávať i menej známe druhy hornín, nerastov, rastlín a živočíchov (stavovce, bezstavovce), ale aj rozšíriť si vedomosti z oblasti ekológie a ochrany prírody.

Expozícia je koncipovaná na celú škálu environmentálnych problémov od prezentácie diverzity druhov cez charakteristiku chránených území až po ukážky zdrojov devastácie prírodného prostredia.

Navštívte vaše múzeum